Inloggen als woningzoekende

Disclaimer en privacy statement woningaanbodviverion.nl

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, wijzigingen en typefouten voorbehouden. Woningaanbodviverion.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. We spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 Privacy

Als u zich inschrijft als woningzoekende en via woningaanbodviverion.nl een woning zoekt, dan verstrekt u persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die hieronder genoemd worden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor deze doeleinden, en maximaal 1 jaar na uw uitschrijving verwijderd uit onze systemen.
Als u documenten uploadt kunt u deze zelf te allen tijde beheren en verwijderen, behalve wanneer deze documenten onderdeel uitmaken van een woningtoewijzingsprocedure. Bij uitschrijving worden alle door u geüploade documenten verwijderd uit woningaanbodviverion.nl.
Met het opgeven van uw persoonlijke gegevens verleent u automatisch toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken. Deze gegevens kunnen, ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, gedeeld worden met andere instellingen.


Doeleinden

Het primaire doel van de website woningaanbodviverion.nl is de bemiddeling van woonruimte van Viverion. Onder deze bemiddeling wordt verstaan het gehele proces vanaf het inschrijven als woningzoekende tot aan het koppelen van een woning aan uw gegevens ná toewijzing. Dit proces bevat elementen als het reageren op woonruimte, het aanbieden van woonruimte door Viverion en het beantwoorden van vragen.
Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om het zoeken en vinden van een woning zo eenvoudig mogelijk te maken. De geldende afspraken, voortkomend uit de Regionale Huisvestingsverordening, zijn daarvoor leidend.
Woningzoekenden kunnen zich zelf inschrijven voor een woning in de gemeenten Lochem, Rijssen-Holten en Hof van Twente welke eigendom zijn van Viverion. Woningzoekenden kunnen hun eigen gegevens steeds invullen en beheren. Iedere woningzoekende is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de vermelde gegevens. Dit geldt nadrukkelijk ook voor het geval woningzoekenden - als gevolg van onjuiste/ incomplete gegevens - een woningadvertentie niet getoond krijgen en als gevolg daarvan ook niet op de woning kunnen reageren. De woningzoekenden kunnen dan niet achteraf aanspraak maken op deze woning. Woningaanbodviverion.nl en Viverion zijn hiervoor niet aansprakelijk.
Als er geconstateerd wordt dat relevante gegevens onjuist zijn, kunnen de posities op de kandidatenlijsten handmatig door de betrokken organisaties worden gecorrigeerd.

De beschikbare gegevens in woningaanbodviverion.nl worden ook in algemene zin gebruikt voor analyses t.b.v. een toekomstgerichte woningmarkt in de regio.

Grondslag

Wij verwerken alleen uw gegevens voor zover dit wettelijk is toegestaan. De grondslag die wij daarvoor hanteren is:

Ondubbelzinnige toestemming; overige persoonsgegevens worden alleen op basis van uw toestemming verwerkt en deze mag altijd ingetrokken worden.

Rechten woningzoekende

-het recht dat op inzage van en rectificatie of wissing van de gegevens;

-het recht op zijn verleende toestemming in te trekken (u moet zich dan wel uitschrijven)

-het recht dat de betrokkene heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder;

-informatie of de verstrekking van persoonsgegevens

Ontvangers van gegevens

Partijen die uitvoering geven aan de genoemde doeleinden kunnen toegang hebben tot de persoonsgegevens van woningzoekenden. Primair gaat het hierbij om de aanbieders van woonruimte via woningaanbodviverion.nl, maar daarnaast ook ServiceSites International B.V. (beheerder van de website). Viverion en Servicesites International hebben een verwerkersovereenkomst

Woningtoewijzing via woningaanbodviverion.nl

De woningen op woningaanbodviverion.nl worden toegewezen via loting. De informatie over woningtoewijzing is te vinden op de website woningaanbodviverion.nl.

Uitwisseling van informatie

Als de woningzoekende via woningaanbodviverion.nl een woning definitief krijgt toegewezen, dan vervalt diens inschrijving (en die van een eventuele partner) in woningaanbodviverion.nl .

De woningzoekende is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige inschrijving in woningaanbodviverion.nl.

Communicatie

De communicatie rondom de woonruimteverdeling via woningaanbodviverion.nl verloopt via de website en via e-mail. De woningzoekende wordt zelf geacht nieuwe aanbiedingen online te bekijken en te zorgen dat hij/zij bereikbaar is via een juist en actief e-mailadres. Door het opgeven van een e-mailadres verklaart de woningzoekende zich akkoord om berichten via e-mail vanuit  woningaanbodviverion.nl  te ontvangen.


Auteursrecht

De site van woningaanbodviverion.nl wordt in opdracht van Viverion beheerd door ServiceSites International BV uit Weert. Het auteursrecht op deze website berust bij deze partijen en/of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld ten behoeve van de site woningaanbodviverion.nl . Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ServiceSites International BV.


Website

Op de website worden bezoekersgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren of marktanalyses uit te voeren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten, zodat wij onze dienstverlening aan woningzoekenden kunnen verbeteren en optimaliseren.

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacy statement en de disclaimer? Dan kunt u deze aan ons mailen via info@viverion.nl

Wijzigingen van dit Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit Statement aan te brengen. Wij adviseren u om dit statement te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft.

Juni 2018

 Viverion